MENU

BAHAGIAN SEWAAN KEMUDAHAN

 • Terima permohonan sewaan kemudahan 3 hari sebelum kemudahan diperlukan.

 • Memastikan maklumat borang permohonan pelanggan diisi dengan lengkap sebelum diproses dan memastikan kemudahan yang mencukupi untuk dibekalkan kepada pelanggan dalam tempoh 3 hari.

 • Memastikan bayaran diterima 3 hari sebelum kemudahan diserahkan kepada pelanggan.

UNIT AUDIT DALAM

 • Menyediakan jadual perancangan audit tahunan dan memastikan audit dilaksanakan mengikut jadual

 • Memastikan memo kepada auditi dihantar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum proses auditan mula dijalankan bagi program pengauditan berdasarkan rancangan audit tahunan

 • Menjalankan audit dalaman dan memastikan kerja-kerja pengauditan dijalankan secara jujur, amanah, telus dan professional berpandukan piawaian yang diterima umum

 • Mengemukakan cadangan penambahbaikan kepada jabatan dari kerja-kerja pengauditan yang dijalankan

 • Mengeluarkan memo peringatan terhadap teguran/pertanyaan audit yang belum dijawab dalam tempoh 14 hari dari tarikh akhir jawapan/maklumbalas perlu diserahkan oleh auditi

 • Menjalankan tindakan audit susulan apabila perlu

 • Menyediakan laporan tahunan dalam tempoh tiga(3) bulan daripada tarikh kerja-kerja audit tamat

 • Membentangkan laporan audit

BAHAGIAN PENGUATKUASA

 • Mengadakan semakan tunggakan kompaun 1 kali sebulan

 • Aduan awam akan disiasat dalam tempoh 3 hari mulai dari tarikh aduan diterima oleh Bahagian Penguatkuasa

JABATAN KESIHATAN & PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 • Memproses permohonan lesen premis dan iklan yang lengkap dalam tempoh 60 hari bekerja.

 • Memproses permohonan permit pemasangan banting dan sepanduk dalam tempoh 1 jam bekerja.

 • Memproses permohonan lesen anjing dalam tempoh 1 jam bekerja.

 • Memproses pengeluaran kad kesihatan dalam tempoh 1 jam bekerja.

 • Memproses permohonan lesen penjaja dalam tempoh 30 hari bekerja.

 • Memproses permit sementara penjaja bagi jualan buah bermusim diuruskan dalam tempoh 1 jam bekerja.

 • Melaksanakan kerja-kerja kawalan vektor 1 hari setiap bulan bagi kawasan pusat bandar dan 2 bulan sekali bagi kawasan pinggir bandar.

 • Membuat pemeriksaan terhadap tandas-tandas awam sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.

JABATAN PERBENDAHARAAN

 • Urusan kutipan hasil bagi seorang pelanggan dengan satu dokumentasi lengkap diselesaikan dalam tempoh 5 minit.

 • Bayaran kepada pembekal dilaksanakan dalam tempoh 14 hari daripada dokumen lengkap diterima.

 • Bil cukai taksiran berkomputer selesai dicetak sebelum atau pada 7hb Jan/Julai setiap tahun.

 • Bil cukai taksiran berkomputer selesai dicetak sebelum atau pada 7hb Jan/Julai setiap tahun.

 • Notis E berkomputer selesai sebelum atau pada 7hb Mac/Sept setiap tahun.

 • Permohonan pindah peruntukan diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh dokumentasi lengkap diterima.

 • Pengeluaran pesanan kerajaan dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh dokumentasi lengkap diterima dengan syarat pegawai penandatangan hadir bertugas.

 • Proses pembelian secara terus diselesaikan dalam tempoh 2 minggu dari dokumentasi lengkap diterima.

 • Kelulusan bayaran cukai secara ansuran diberi dalam tempoh 1 hari bekerja.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 9:46am