MENU
LampiranSaiz
borang_1_-_borang_yang_perlu_difailkan_dengan_jadual_petak.pdf896.57 KB
borang_1a_-_borang_yang_perlu_difailkan_dengan_pengubahan_jadual_petak.pdf643.04 KB
borang_2_-_borang_yang_perlu_difailkan_dengan_jadual_petak_yang_dipinda.pdf557.4 KB
borang_2a_-_borang_yang_perlu_difailkan_dengan_pengubahan_jadual_petak_yang_dipinda.pdf576.19 KB
borang_3_-_penguntukan_unit_syer_yang_diumpukkan.pdf594.19 KB
borang_4_-_penyerahan_oleh_pemaju_kepada_badan_pengurusan_bersama_-_jmb.pdf1.19 MB
borang_5_-_notis_mesyuarat_agung_tahunan_pertama_badan_pengurusan_bersama.pdf1.19 MB
borang_5a_-_notis_ketetapan_untuk_mengesahkan_caj_caruman_kepada_kumpulan_wang_penjelas_dan_kadar_bunga_yang_ditentukan_oleh_badan_pengurusan_bersama.pdf387.99 KB
borang_6_-_perakuan_penubuhan_badan_pengurusan_bersama.pdf232.54 KB
borang_7_-_penyerahan_oleh_badan_pengurusan_bersama_kepada_perbadanan_pengurusan.pdf635.39 KB
borang_8_-_pengemukakan_akaun_yang_diaudit_berkenaan_dengan_wang_dipungut_oleh_pemaju_sebelum_penubuhan_badan_pengurusan_bersama.pdf290.85 KB
borang_9_-_daftar_pemunya_petak.pdf434.58 KB
borang_10_-_perakuan_jumlah_yang_kena_dibayar_oleh_pemunya_petak_atau_bakal_pembeli.pdf399.72 KB
borang_11_-_notis_menuntut_bayaran_jumlah_wang_yang_kena_dibayar_oleh_pembeli_atau_pemunya_petak.pdf576.81 KB
borang_12_-_bon_untuk_diberikan_oleh_bank_kepada_jmb_mc_sub-mc_jika_pengurus_harta_bukan_berdaftar.pdf1.01 MB
borang_13_-_penyerahan_oleh_pemaju_kepada_perbadanan_pengurusan.pdf1.24 MB
borang_14_-_notis_mesyuarat_agung_tahunan_pertama_perbadanan_pengurusan.pdf1.16 MB
borang_15_-_notis_ketetapan_untuk_mengesahkan_caj_caruman_kepada_kumpulan_wang_penjelas_dan_kadar_bunga_yang_ditentukan_oleh_perbadanan_pengurusan.pdf390.79 KB
borang_16_-_notis_mesyuarat_agung_tahunan_pertama_perbadanan_pengurusan_subsidiari.pdf1.23 MB
borang_17_-_notis_ketetapan_untuk_mengesahkan_caj_caruman_kepada_kumpulan_wang_penjelas_dan_kadar_bunga_yang_ditetapkan_oleh_perbadanan_pengurusan_subsidiari.pdf436.52 KB
borang_18_-_daftar_strata_bagi_perbadanan_pengurusan.pdf590.11 KB
borang_19_-_perakuan_jumlah_yang_kena_dibayar_oleh_pemilik_atau_bakal_pemilik.pdf567.2 KB
borang_20_-_notis_menuntut_bayaran_jumlah_wang_yang_kena_dibayar_oleh_pemilik.pdf615.1 KB
borang_21_-_permohonan_bersumpah_untuk_penahanan_harta_alih.pdf605.43 KB
borang_22_-_rekod_dan_penyata_jualan.pdf478.11 KB
borang_23_-_perjanjian_pengurusan_dengan_ejen_pengurusan_yang_dilantik_oleh_pesuruhjaya_bangunan.pdf703.48 KB
borang_24_-_bon_diberi_oleh_bank_berkaitan_pelantikan_ejen_pengurusan_bukan_berdaftar.pdf995.79 KB
borang_25_-_notis_oleh_pemaju_mengenai_niatnya_untuk_menyerahkan_milikan_kosong.pdf451.21 KB
borang_26_-_notis_menentukan_jumlah_deposit_untuk_membaiki_kecacatan_pada_harta_bersama.pdf209.63 KB
borang_27_-_notis_tuntutan_terhadap_akaun_kecacatan_harta_bersama.pdf287.23 KB
borang_28_-_perakuan_pemeriksaan_kebocoran_antara_tingkat_dinding_dua_pihak.pdf511.84 KB
borang_29_-_perintah_menghendaki_kehadiran_mana-mana_orang_ke_cob.pdf275.82 KB
borang_30_-_perintah_untuk_menyediakan_terjemahan.pdf343.02 KB
borang_proksi_-_badan_pengurusan_bersama.pdf194.08 KB
borang_proksi_-_perbadanan_pengurusan_subsidiari.pdf247.59 KB
borang_proksi_-_perbadanan_pengurusan.pdf217.44 KB
jadual_pertama_-_fi_yang_ditetapkan.pdf176.67 KB
Kemaskini Terakhir: Selasa, 21 Mei 2024 - 9:27am